Projekty školy

V jakých projektech je naše škola zapojena

Projekt

Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Informační leták (PDF).

Image

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Informační leták (PDF).

Image

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Informační leták (PDF).

Image

Registrační číslo: 1190700500

Učíme se v přírodě při SOU Králíky

Předmětem projektu je úprava školního pozemku SOU Králíky a doplnění o přírodní prvky, které by žákům poskytovaly prostor nejen pro mimoškolní aktivity, ale takový prostor, ve kterém by mohli vnímat přírodu všemi smysly, kde by získali znalosti na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování. Bude se jednat především o vybudování geoexpozice. Proběhne výsadba tří listnatých stromů a dalších rostlin. Součástí projektů jsou také interaktivní prvky jako sluneční hodiny a ohniště. Z důvodu vytvoření zázemí pro aktivity v exteriéru je nutností vybudovat: přístřešky z přírodního materiálu, stoly, lavičky a lavice.
Image

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
  • Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP   Pardubického kraje
  • Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

 Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021                

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

 Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Podpora polytechnického vzdělávání
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
  4. Rozvoj kariérového poradenství
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol    
Image

Projekt 2019

Technické zařízení pro praktické vyučování diagnostiky osobních automobilů

POŘÍZENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Image

Projekt 2019

MODERNIZACE SVAŘOVNY ELEKTRICKÝM OBLOUKEM

Projekt MODERNIZACE SVAŘOVNY ELEKTRICKÝM OBLOUKEM je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Výstupem projektu je modernizovaná svařovna, která odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nově vybavený prostor umožní rozšíření moderních forem výuky, zatraktivnění výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků o oblast technických a řemeslných oborů a digitálních technologií.

Image

Projekt 2019

Modernizace vzduchotechniky a vybavení svařovny

Projekt Modernizace vzduchotechniky a vybavení svařovny je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Výstupem projektu je nově modernizovaná svařovna, která odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nově vybavený prostor umožní rozšíření moderních forem výuky, zatraktivnění výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků o oblast technických a řemeslných oborů a digitálních technologií.

Image

Projekt 2019

Pořízení technického zařízení pro praktické vyučování

Projekt Pořízení technického zařízení pro praktické vyučování je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Projekt je plně v souladu se Specifickým cílem 2.4.: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Předmětem projektu je nákup zařízení pro obor vzdělání opravář zemědělských strojů. Realizace projektu podpoří rozvoj digitálních kompetencí žáků tohoto oboru. Zaměření projektu je v souladu s poptávkou na regionálním trhu práce, kde je o absolventy velký zájem.

Image