Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1
Oznámení o rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 - 4. kolo
2 3
4
Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek - září 2023
Společné zahájení školního roku
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
15
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
16
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
17
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
18
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
19
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
20
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
21
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
22
Vyhlášení 3. kola PŘ - maturitní obor Podnikání
23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Kritéria přijímacího řízení 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení 2023/2024Datum konání:
26.1.2023

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 

Kritéria ředitele školy pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024:

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024:

Obor: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  - 60 žáků

Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik - 30 žáků

Obor: 64-41-L/51 Podnikánídenní forma - 30 žáků

Obor: 64-41-L/51 Podnikánídálková forma - 30 žáků

 

1.Kritéria přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s výučním listem:

(opravář zemědělských strojů, strojní mechanik)

                    zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání,

                    splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání bez přijímací zkoušky, rozhodující bude průměrný prospěch v pololetí posledního ročníku. Při stejném průměru prospěchu dvou a více uchazečů rozhoduje o přijetí ke studiu celkový průměr prospěchu 2. pololetí poslední ukončené třídy (např. 8. třídy).

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky doručeny do 1. března 2023.

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.souokraliky.cz

do 30. dubna 2023.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno také písemně.

 

2. Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

(podnikání – denní i dálková forma)

                    úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem,

                    úspěšné splnění podmínek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a kritérií stanovených školou,

                    pořadí uchazečů o přijetí se stanoví podle celkového součtu bodů.

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se bude skládat ze tří částí: 1. – didaktické testy, 2. – hodnocení prospěchu SŠ, 3. – hodnocení soutěží a olympiád.

           český jazyk – didaktický test (max. 50 bodů)

           matematika – didaktický test (max. 50 bodů)

Nutnou podmínkou pro přijetí je získání minimálně 25 bodů ze 100 bodů možných.

U cizinců, kteří nebudou konat didaktický test z českého jazyka, je podmínkou pro přijetí získání minimálně 12 bodů z 50 bodů možných.

Hodnocení prospěchu ze SŠ:

Body za prospěch při průměru známek na vysvědčení v 1. pololetí 3. ročníku SŠ (max. 40 bodů):

Průměrný prospěch

 

Počet bodů

 

1,00 – 1,50

 

      40

1,51 – 1,90

 

      30

1,91 – 2,30

 

      20

2,31 – 2,70

 

      10

2,71 a více

 

        0

Hodnocení soutěží, olympiád (max. 10 bodů):

                    Celostátní soutěž 1. – 3. místo 10 bodů

                    Krajská soutěž 1. – 3. místo 7 bodů

                    Okresní soutěž 1. – 3. místo 3 body

 

Započítává se nejvýše dosažené hodnocení. Umístění nutno doložit potvrzením ze SŠ nebo kopií diplomu.

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení 1. kola je dáno součtem bodů didaktického testu (ČJ, MAT), hodnocení prospěchu a soutěží ze SŠ. Uchazeč může získat max. 150 bodů (100 + 40 + 10).

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem před komisí  s vyhotovením písemného záznamu o průběhu pohovoru (výsledek uspěl – neuspěl). Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze zařadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Na základě dosažených výsledků bude stanoveno pořadí uchazečů. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší počet bodů získaný z didaktického testu z MAT, při další shodě bude rozhodovat lepší průměrný prospěch na vysvědčení v 1. pololetí 3. ročníku SŠ.

Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí bude tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky. Tito uchazeči budou zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky doručeny do 1. března 2023.

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.souokraliky.cz

do 30. dubna 2023.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno také písemně.

 

 ZÁPISOVÝ LÍSTEK JE UCHAZEČ POVINEN DORUČIT NA ADRESU ŠKOLY

DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ,

do 16. května 2023 pro obor opravář zemědělských strojů a strojní mechanik

(nástavbové studium neodevzdává zápisový lístek)!!!

Další kola přijímacího řízení vypíše ředitel školy po skončení 1. kola, pokud nebude naplněn předpokládaný počet přijímaných žáků. Informace budou zveřejněny na webových stránkách školy: www.souokraliky.cz

 

V Králíkách dne 26. ledna 2023 

                                                                                                         

    Ing. Karel Málek

 ředitel

 

 

  

 

                                                                                                                Ing. Karel Málek

                                                                             ředitel školy